Λογιστικό Γραφείο- Επιδοτήσεις

Ο λογιστής Αλτουβάς Μιχάλης στην Ερμούπολη της Σύρου παρέχει όλο το εύρος των απαραίτητων λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών για φυσικά και νομικά πρόσωπα.    

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Συνοπτικά) 
  • Λογιστικές - Φορολογικές Υπηρεσίες
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ 
  • Επιδοτούμενα προγράμματα - Επιχορηγήσεις
  • Εργατικά – Μισθοδοσία
  • Νομικές Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Αναλυτικά)
Φοροτεχνικές Υπηρεσίες
Ολοκληρωμένος φορολογικός σχεδιασμός
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων
Φορολογική ενημέρωση για κάθε νόμο ή ΠΟΛ
Φοροτεχνικές συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων
Υπηρεσίες Ίδρυσης Επιχείρησης
Σύσταση όλων των τύπων εταιριών
Ανώνυμες Εταιρίες
Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες
Ομόρρυθμες Εταιρίες
Ετερόρρυθμες Εταιρίες
Ατομικές Επιχειρήσεις
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Σωματεία
Λογιστικές Υπηρεσίες
Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β' και Γ' κατηγορίας (απλογραφικών και διπλογραφικών)
Εξαγωγή λογιστικών αποτελεσμάτων ισολογισμών, reports, προβλέψεων
Βιβλίο κοστολογίου και οικοδομοτεχνικά έργα
Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
Ηλεκτρονική υποβολή παρακρατούμενων φόρων
Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
Ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων
Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιριών ΑΕ και ΕΠΕ (συμπεριλαμβανομένου και του Ισολογισμού χρήσης)
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Εταιριών ΟΕ-ΕΕ & λοιπών Νομικών Προσώπων
Υπηρεσίες Μισθοδοσίας
Υπολογισμός Μισθοδοσίας, εισφορών και πληρωτέων ποσών
Ηλεκτρονική Υποβολή προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας
Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων
Έκδοση αποδείξεων
Συμβάσεις εργασίας
Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων σε Επιθεώρηση Εργασίας
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
Φορολογικές Υπηρεσίες
​σε Ιδιώτες
Ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης εισοδήματος στο σύστημα TAXIS καθώς και των στοιχείων
Ακινήτων (Ε1-Ε2-Ε9)
Άμεσος υπολογισμός και εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος
Τροποποιητικές και συμπληρωματικές δηλώσεις παρελθόντων ετών.
Φοροτεχνικές Συμβουλές για κάλυψη τεκμηρίων.
Υπηρεσίες Συμβούλου Επιχειρήσεων
Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων – σχεδίων στα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
Κοινοτικών πρωτοβουλιών, και υποστήριξη στην υλοποίησή τους.
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2007-2020 και της Νέας Περιόδου Συνοχής 2014-2020.
Ιδιωτικές Επενδύσεις
Αναπτυξιακός Νόμος.
ΙΝΤΕRREG
LEADER
Επιδοτήσεις
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για χρηματοδοτικά προγράμματα και υποστήριξη ΟΤΑ
Υπηρεσίες Συμβούλων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις και άλλους φορείς.

Αυτή η ιστοσελίδα προστατεύεται από reCAPTCHA και Google Πολιτική Απορρήτου και Terms of Service ισχύουν.
Μιχάλης Αλτουβάς
Λογιστής

Τηλ.: 22814 08030 & 6932 72 03 16